top of page
บริการออกแบบแบบสอบถาม

บริการออกแบบแบบสอบถาม

ในทุกงานวิจัยแบบสอบถามคือส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะว่าถ้าหากผู้วิจัยถามคำถามไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน หรือ ไม่ตรงประเด็น ก็จะไม่สามารถได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งถ้าหากผู้วิจัยนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์อาจจะทำให้งานวิจัยมีความผิดพลาด มีผลต่อการนำข้อมูลไปใช้ในอนาคต เนื่องจากคำถามมีความสำคัญ ทางเราจึงได้เพิ่มการบริการออกแบบแบบสอบถามเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำวิจัย นอกจากนี้เรา ยังมีบริการการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม หรือการวิเคราะห์ Reliability Test ด้วย Cronbach's Alpha และ การตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามด้วย Index of Item Objective Congruence (IOC) 

ภาษา

ท่านสามารถเลือกรับบริการเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

ค่าบริการ

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับหัวข้อการวิจัย คำถามทางการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และความยาวของแบบสอถาม รบกวนสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางไลน์หรืออีเมล์ เนื่องจากค่าบริการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละงาน สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าบริการได้ที่นี่ 

บริการออกแบบแบบสอบถาม
bottom of page